2.2 Resposta a les necessitats socioeconòmiques

Govern obert | Resposta a les necessitats socioeconòmiques - 07/01/2013

La pressió sobre els serveis d'atenció primària és creixent i es concentra en demandes sobre qüestions bàsiques (manutenció, habitatge i subministraments), en un context de reducció dels ingressos municipals i de restricció en els requisits d'accés a determinades prestacions i serveis.

 

 

Les necessitats i/o demandes socioeconòmiques les podem sintetitzar en:
· L’accés efectiu a un habitatge (ex. borsa);
· La disponibilitat d’uns ingressos directes (prestacions econòmiques);
· L’accés a certs serveis o béns (beques).

 1. La capacitat municipal de fer front a les demandes d’habitatge és limitada: 69 contractes de lloguer social vs 1.358 sol·licitants (fins a l’abril del 2012). La pressió d’aquesta demanda pot veure’s disminuïda per la reducció del preu del lloguer dels habitatges privats per l’increment de l’oferta (ex. pisos que passen al mercat de lloguer per la impossibilitat de ser venuts) i la caiguda del poder adquisitiu. Caldrà veure a més si les mesures estatals de flexibilització del mercat de lloguer (ex. més rapidesa en el procediment de desnonament o flexibilitat en la durada dels contractes) incrementen per la seva part la confiança i seguretat dels propietaris i per tant el nombre d’habitatges disponibles.
D’altra banda, cal tenir en compte les dificultats per acabar adjudicant els pisos d’habitatge protegit, tant pel preu final de venda com especialment per les dificultats d’accedir al crèdit: dels 57 pisos del Camí del Llor, encara en resten 31 per adjudicar, quan el llistat de sol·licitants excedia els 1.800.

 

 

 

 

2. La tramitació el 2011 de 1.295 ajuts econòmics per al benefici de 3.295 persones sembla que cobriria entre d’altres les necessitats bàsiques del gruix de població sense ingressos, que estimem en 909 unitats familiars: les persones beneficiàries representaven el 3,97% de la població total, i les llars sense ingressos el 3% del total de llars. La despesa en manutenció és la primera en volum de despesa i l’única que ha crescut sense excepcions des del 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les persones ateses per Serveis Socials (concretament, pels equips territorials) s’han incrementat en un 33% els darrers 4 anys, increment que ha tingut com a resposta un augment del 89,2% en la despesa d’ajuts econòmics mentre que a la vegada s’experimentava una reducció del 9,3% dels ingressos municipals. Si hi afegim les persones ateses pel Servei de Primera Acollida (operatiu des de finals del 2009), el nombre de persones ateses pel conjunt de dispositius de Serveis Socials des del 2008 fins ara és gairebé 2,5 vegades superior.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Caldrà veure com impacten, entre d’altres, certes mesures i circumstàncies sobre la demanda d’ajuts: l’accés més restringit a la Renda Mínima d’Inserció (els beneficiaris ja en són menys de la meitat: el primer trimestre del 2011 a Sant Boi se’n beneficiaven 1.108 persones; després de l’aplicació de la nova normativa, passaren a 490 els beneficiaris el mateix període del 2012), l’extinció de la prestació d’atur (el juny del 2008, el 67,8% dels aturats registrats rebien la prestació d’atur; el juny del 2012, el 58,6%) o la supressió del subsidi per a majors de 45 anys.

 


 

imprimir Imprimir