3.1.1 Es comunica sobre allò que hem de comunicar? Quins temes es comuniquen? (actualització)

Govern obert | Comunicació municipal - 15/05/2015

Comparant els resultats dels treballs de camp del 2010 i 2014 s'ha millorat l'opinió respecte a que s'informa de forma més correcta i puntual sobre les accions efectuades.S'han incrementat les valoracions positives i reduït les negatives. El Viure s'ha consolidat com el mitjà a través del qual es rep informació, destacant en positiu l'increment del web, així com la diversificació a través d'altres formats. Reforçant aquesta idea es continua incrementant el nombre d'usuaris i visites de la pàgina web, reproduccions del Youtube i seguidors/res de les principals xarxes socials.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: enquesta balanç i gestió municipal 2014. Unitat d'assistència a la planificació i avaluació

Respecte a mitjà a través del qual s'informa del que passa al nostre municipi (2010-2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: enquesta Balaç i gestió municipal 2014. Unitat d'assistència a la planificació i avaluació

Segmentació de les respostes en funció del gènere i l'edat de la persona entrevistada:

Si bé no hi ha diferencies remarcables pel que fa al gènere, si que es poden fer algunes observacions atenent a les respostes desagregades per edats: els entrevistats amb edats d'entre 30 a 44 i sobre tot de 45 a 64 opinen per sobre de la mitjana que el Viure és el mitja pel qual reben principalment informació sobre Sant Boi.

Els joves de 16 a 29 responen de forma més elevada que és el web el mitjà amb el que reben informació, per contra els majors de 64 els que menys. 

 

 

 

 

 

 

 

Font: enquesta Balanç i gestió municipal 2014. Unitat d'assistència a la planificació i avaluació

 

imprimir Imprimir