Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.5.5 Els que treballen, en quines condicions ho fan? (actualització)

1.5.5 Els que treballen, en quines condicions ho fan? (actualització)
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 12/12/2014

El 73% dels i les joves santboianes que treballen ho fan de forma indefinida. El 27% restant entren i surten del mercat laboral de forma contínua mitjançant diferents modalitats i quantitat de contractacions temporals.

1.5.6 Quina proporció de treballadors/es en actiu ha fet formació? (actualització)

1.5.6 Quina proporció de treballadors/es en actiu ha fet formació? (actualització)
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 21/10/2014

L'opció per la formació reglada no universitària s'ha multiplicat més de 3 cops entre la població activa (els qui treballen o cerquen feina de forma activa) de Sant Boi.

1.5.4 Quina és la relació del nivell formatiu i la inserció laboral de les immediates promocions (formació reglada) i de les persones que han participat d’alguna de les ofertes de formació ocupacional? (actualització)

1.5.4 Quina és la relació del nivell formatiu i la inserció laboral de les immediates promocions (formació reglada) i de les persones que han participat d’alguna de les ofertes de formació ocupacional? (actualització)
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 13/10/2014

Menys joves al mercat laboral, i els qui hi són, menys ocupats i més a l'atur. La relació entre nivell formatiu i inserció al mercat laboral segueix sent tant o més decisiva: un nivell d'estudis inferior equival a major exclusió del mercat de treball, xifres d'atur més elevades i en definitiva menys persones ocupades. Les dades per Sant Boi són en tots els casos pitjors que les del conjunt de l'àmbit metropolità, tot i no coincidir plenament les poblacions de referència.

1.5.3 Quin és el grau d’adaptació de la formació ocupacional als perfils de les persones aturades i de les demandes de les empreses? (actualització)

1.5.3 Quin és el grau d’adaptació de la formació ocupacional als perfils de les persones aturades i de les demandes de les empreses? (actualització)
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 10/10/2014

La majoria d'accions de formació ocupacional i similar ofertes al conjunt de la ciutat el 2012, van estar associades a ocupacions amb un creixement de contractacions el 2013 respecte el 2012.

1.5.2 Quina és la correspondència entre la formació inicial i la tasca professional actual de la població ocupada? (actualització)

1.5.2 Quina és la correspondència entre la formació inicial i la tasca professional actual de la població ocupada? (actualització)
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 24/09/2014

L'adequació de la feina actual a la formació, segons la percepció dels treballadors i treballadores de Sant Boi el 2013, ha dismunuït lleugerament respecte el 2009. L'adequació amb la formació i el nivell de satisfacció amb la feina s'han reduït especialment entre les persones ocupades de 30 a 44 anys, i les majors de 45 anys. Per contra, els i les joves ocupades són els qui opinen que ara la formació s'adequa més a la feina actual i tenen un nivell de satisfacció general major. No n'hi cap que digui que no li agrada la feina actual.

1.5.1 L’oferta educativa (reglada i no reglada) té correlació amb les necessitats dels sectors generadors d’ocupació? (cicles formatius, cases d’oficis, PQPI’s, Suma’t, formació ocupacional, etc.) (actualització)

1.5.1 L’oferta educativa (reglada i no reglada) té correlació amb les necessitats dels sectors generadors d’ocupació? (cicles formatius, cases d’oficis, PQPI’s, Suma’t, formació ocupacional, etc.) (actualització)
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 23/09/2014

L'oferta de Cicles Formatius de Grau Superior de Sant Boi encaixa amb la formació professional amb taxes d'inserció laboral més altes, especialment la relacionada amb les famílies professionals d'Imatge Personal, Instal·lació i Manteniment, Fabricació Mecànica, Electricitat i Electrònic. Els cicles formatius, siguin del nivell que siguin, seran els perfils formatius més demandats al mercat laboral com a mínim en els propers 5 anys.

1.5 Formació i mercat laboral

1.5 Formació i mercat laboral
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 28/12/2012

El grau de correlació entre l’oferta formativa més vinculada al món laboral (formació professional i formació ocupacional) i les demandes / necessitats de les empreses té un marge de millora important, tot i que alhora podem destacar alguns elements de l’oferta actual.

1.5.1 L’oferta educativa (reglada i no reglada) té correlació amb les necessitats dels sectors generadors d’ocupació? (cicles formatius, cases d’oficis, PQPI’s, Suma’t, formació ocupacional, etc.)

1.5.1 L’oferta educativa (reglada i no reglada) té correlació amb les necessitats dels sectors generadors d’ocupació? (cicles formatius, cases d’oficis, PQPI’s, Suma’t, formació ocupacional, etc.)
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 27/12/2012

2 dels 10 cicles formatius de grau mitjà oferts a Sant Boi, i 1 dels 17 cicles formatius de grau superior, es troben entre les 20 titulacions de formació professional amb més sortides laborals el 2012.

1.5.2 Quina és la correspondència entre la formació inicial i la tasca professional actual de la població ocupada?

1.5.2 Quina és la correspondència entre la formació inicial i la tasca professional actual de la població ocupada?
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 26/12/2012

L’enquesta de condicions de vida de l’any 2009 posava de manifest que la formació inicial i la tasca professional de les persones ocupades estaven quasi totalment alineades (el 71,6% totalment i el 18,6% parcialment).

1.5.3 Quin és el grau d’adaptació de la formació ocupacional als perfils de les persones aturades i de les demandes de les empreses?

1.5.3 Quin és el grau d’adaptació de la formació ocupacional als perfils de les persones aturades i de les demandes de les empreses?
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 24/12/2012

La proporció de persones amb estudis de formació professional o superiors que han participat de l’oferta de formació ocupacional de CORESSA, tant el 2010 com el 2011, és en ambdós anys superior a la proporció de persones amb aquest nivell estudi que es troben a l’atur.

1.5.4 Quina és la relació del nivell formatiu i la inserció laboral de les immediates promocions (formació reglada) i de les persones que han participat d’alguna de les ofertes de formació ocupacional?

1.5.4 Quina és la relació del nivell formatiu i la inserció laboral de les immediates promocions (formació reglada) i de les persones que han participat d’alguna de les ofertes de formació ocupacional?
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 21/12/2012

Respecte la formació reglada i a partir de les dades de l’enquesta als i les joves santboians el 2010, podem dir en primer lloc que les taxes d’atur dels i les joves són progressivament superiors en tant que més baix és el nivell formatiu en qüestió.

1.5.5 Els que treballen, en quines condicions ho fan?

1.5.5 Els que treballen, en quines condicions ho fan?
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 20/12/2012

La relació nivell formatiu amb mercat laboral es reprodueix en les condicions en què s’insereixen unes o altres: com més baix és el nivell formatiu, més precarietat en tant que més prevalença de situacions sense contracte i menys contractació indefinida.

1.5.6 Quina proporció de treballadors/es en actiu ha fet formació?

1.5.6 Quina proporció de treballadors/es en actiu ha fet formació?
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 10/12/2012

Segons les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida (2009), el 16,7% de la població activa estava cursant estudis. Entre aquests, la gran majoria estava cursant estudis no reglats (el 73%).

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: