Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.1.3 Quins sectors són generadors o destructors de llocs de treball?

1.1.3 Quins sectors són generadors o destructors de llocs de treball?
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 16/12/2012

Tots els sectors productius perden treballadors entre finals del 2009 i principis del 2012.

 

 
 
 
 
En termes absoluts el sector serveis és el que més llocs de treball destrueix, concretament 1027, encara que en termes relatius la construcció és el que més ha perdut, amb un descens del 27% del nombre de treballadors dins aquest sector. En canvi en termes relatius el sector serveis només ha perdut un 5,7% de llocs de treball a Sant Boi. –ANNEX 1.1.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A una escala d’activitat econòmica i en xifres absolutes, és el comerç a l’engròs(*) el qui ha perdut més nº de treballadors/es des del 2009 (355 menys), seguit de la construcció d’immobles i la d’obres d’enginyeria civil. En termes relatius, l’activitat publicitària i d’estudis de mercat és la que proporcionalment té ara menys treballadors/es ocupats entre aquelles activitats que n’han perdut més: un 64% menys.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecte el darrer any, són les activitats de construcció especialitzada i els serveis a edificis i activitats de jardineria les que han patit un major increment en el volum de població aturada: més del 18% respecte a principis del 2011.
 
En termes acumulatius, les activitats que han concentrat més atur són les que provenen del comerç al detall, la construcció especialitzada i les activitats relacionades amb l'ocupació (gairebé una quarta part).
 
Aquestes xifres contrasten amb l’evolució des de finals del 2009 del nº de treballadors/es de les activitats amb un major increment de la població que hi treballa: les activitats administratives d’oficina, les activitats sanitàries, el comerç al detall i la fabricació de productes farmacèutics.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la interpretació de les dades relatives al número d’expedients de llicències d’obres per tipologies (Obres majors, mitjanes, menors i assabentats) en el període 2007-2011 i el volum d’ingressos generats durant els exercicis 2009, 2010 i 2011, s’extreuen les següents conclusions:
 
Des del 2007, any previ a l’inici de la crisi derivada de la bombolla immobiliària, hem passat de 89 expedients de llicències majors, a caure en picat durant els dos exercicis següents, (2008-2009), per després recuperar-se parcialment durant els anys 2010 i 2011 en el que podria interpretar-se com una lleugera sortida del pitjor escenari, tot i que es tracta en general de petites promocions o edificis d'habitatges unifamiliars, a diferència del que succeïa abans.
 
Es pot fer pràcticament la mateixa interpretació pel que fa a les obres mitjanes, ja que després de la caiguda sobre tot a l’exercici 2009, es torna a recuperar als anys 2010 i 2011.
Aquesta lectura no és extrapolable a les llicències d’obres menors i assabentats d’obres, ja que pràcticament s’han mantingut constants durant tot el període, amb petites pujades i baixades i que podria posar de manifest, la derivació del sector cap a accions més de tipus rehabilitació i arranjament d’edificis.
 
Una primera interpretació del número de liquidacions corresponents a les taxes de llicències d’obres, ens indica que, si bé durant els anys 2009 i 2010 s'ha mantingut pràcticament constant, al 2011 ha caigut en picat.
 
Els imports corresponents als drets reconeguts per llicències d'obres s'ha anat alternant amb pujades a l'exercici 2010 i un nou descens al 2011. Per contra, pel que fa a les liquidacions d'ICIO s'ha mantingut una constància en el nombre, però al 2011 s'han incrementat els imports dels drets reconeguts, comparativament amb els dos anys anteriors (2009 i 2010), que en aquest cas es tracta del fet que s'ha atorgat (cas que no és massa normal) unes poques llicències de naus industrials molt grans.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)El comerç a l'engròs es correspon amb una de les tipologies de classificació de les activitats derivada del CNAE (Classificació nacional d'activitats econòmiques), concretament el codi 46 CNAE 2009 comerç al por major e intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes, i que recull entre d'altres les activitats de:

  • Intermediari del comerç
  • Comerç al por major de matèries primeres agràries i d'animals vius
  • Comerç al por major de productes alimenticis, begudes i tabac
  • Comerç al por major d'articles d'ús domèstic
  • Comerç al por major d'equips per les tecnologies de la informació i les comunicacions
  • Comerç al por major d'altra maquinaria, equips i subministraments

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS): 

Nº de treballadors/es ocupats/des per sector econòmic (4art trim.2009- 1er trim. 2012): Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya

Nº de treballadors/es aturats/des per activitat econòmica (gener 2011-12): Servicio Público de Empleo www.sepe.es (codi CNAE 2009, 2 dígits).
 
Nº de llicències d’obra, per tipologia (2007-11): Departament de Llicències d’obres i edificació, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se