Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.5.2 Quina és la correspondència entre la formació inicial i la tasca professional actual de la població ocupada? (actualització)

1.5.2 Quina és la correspondència entre la formació inicial i la tasca professional actual de la població ocupada? (actualització)
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 24/09/2014

L'adequació de la feina actual a la formació, segons la percepció dels treballadors i treballadores de Sant Boi el 2013, ha dismunuït lleugerament respecte el 2009. L'adequació amb la formació i el nivell de satisfacció amb la feina s'han reduït especialment entre les persones ocupades de 30 a 44 anys, i les majors de 45 anys. Per contra, els i les joves ocupades són els qui opinen que ara la formació s'adequa més a la feina actual i tenen un nivell de satisfacció general major. No n'hi cap que digui que no li agrada la feina actual.

A nivell general, la percepció de plena adequació del lloc de treball a la formació rebuda entre la població ocupada de Sant Boi s'ha reduït lleugerament el 2013 respecte el 2009: el 70,5% pel 71,6%.
 
És entre els qui tenen un contracte temporal on el desajust s'incrementa més: el 2009 el 64,2% de treballadors/es amb contracte temporal pensaven que el lloc de treball s'adequava totalment a la formació d'origen, mentre que el 2013 ho pensava el 55,4%. És més: el 2009 els qui opinaven que aquesta relació era totalment inadequada era del 7,5%, mentre que el 2013 arribava al 14%.
 
El nivell de satisfacció respecte el lloc de feina actual també ha minvat lleugerament el 2013 en relació al 2009: el 74,3% dels treballadors/es deien que en línies generals n'estaven satisfets, mentre que el 2013 n'hi estaven el 71,1%. Aquest canvi s'ha donat sobretot entre els qui tenen contracte indefinit (el 77,3% satisfets el 2009, pel 71,8% el 2013), que assenyalen els horaris com l'element d'insatisfacció que més ha crescut.
 
Entre els treballadors i treballadores amb situació temporal, es produeixen dues variacions en sentit oposat: per una part, es produeix un increment significatiu d'aquells que consideren la seva feina com a provisional (13,4% el 2009, pel 18,9% el 2013) o que es mostren insatisfets amb les condicions econòmiques (4,5% el 2009, pel 8,9% el 2013). Per contra, es redueix en bona mesura el percentatge de treballadors/es amb contracte temporal a qui no els agrada la seva feina: el 7,5% el 2009, per només l'1,8% el 2013.
 
Per grups d'edat, són els i les joves de 16 a 29 anys els qui més perceben que el seu lloc de treball està plenament adequat a la formació rebuda: el 75,4%, quan quatre anys abans ho deien el 62%. Els qui estan en línies generals satisfets augmenten fins al 75,8% (71,8% el 2009), no havent-hi cap que digui que no li agrada la seva feina (quan el 2009 eren el 7%) i mostrant-se però més descontents amb les condicions econòmiques (el 8%, mentre que el 2009 així ho pensaven el 2,8%).
 
Els i les treballadores entre 30 i 44 anys són els qui perceben un major canvi en la inadequació del lloc de treball amb la seva formació: mentre que el 2009 era un 75,7% els qui pensaven que aquesta relació era totalment adequada, el 2013 baixa fins al 68,3%.
 
En la mateixa direcció opinen els i les treballadores majors de 45 anys (72% el 2009, 67,5% el 2013).  Aquests, no obstant, mostren una davallada del nivell de satisfacció més elevada: el 80,3% estava satisfet en línies generals amb el lloc de treball el 2009, mentre que el 2013 opinava així el 72,4%. El descontentament amb els horaris és l'element més destacat: el 2009 era l'1,5% qui assenyalava això, mentre que el 2013 ho és el 6,7%.
 
En termes comparatius, a Catalunya el 24,8% dels i les joves d'entre 15 i 34 anys ocupats i amb estudis postobligatoris  opinaven el 2012 que no hi havia relació entre la seva ocupació i el camp d'estudis. En el cas dels i les joves de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, aquest percentatge baixava fins al 23%. En el cas dels i les joves santboianes, la inadequació tant sols afectava el 8,5%.

 

Font: 

Enquesta de Condicions de Vida 2013, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Observartori de Ciutat)

Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012, Generalitat de Catalunya

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se