Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.5.1 L’oferta educativa (reglada i no reglada) té correlació amb les necessitats dels sectors generadors d’ocupació? (cicles formatius, cases d’oficis, PQPI’s, Suma’t, formació ocupacional, etc.) (actualització)

1.5.1 L’oferta educativa (reglada i no reglada) té correlació amb les necessitats dels sectors generadors d’ocupació? (cicles formatius, cases d’oficis, PQPI’s, Suma’t, formació ocupacional, etc.) (actualització)
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 23/09/2014

L'oferta de Cicles Formatius de Grau Superior de Sant Boi encaixa amb la formació professional amb taxes d'inserció laboral més altes, especialment la relacionada amb les famílies professionals d'Imatge Personal, Instal·lació i Manteniment, Fabricació Mecànica, Electricitat i Electrònic. Els cicles formatius, siguin del nivell que siguin, seran els perfils formatius més demandats al mercat laboral com a mínim en els propers 5 anys.

 L'oferta i participació en la formació professional de la ciutat:

 
  • Cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior
 
1.237  alumnes, 100% en centres públics.                                      
 
Cicles Formatius de Grau Mitjà: 632 alumnes (401 a 1er, 231 a 2on)
Cicles Formatius de Grau Superior: 605 alumnes (316 a primer, 289 a 2on)
 
 
Institut Camps Blancs - Cicles Formatius de Grau Mitjà
 
 
ESPECIALITAT
 
FAMILIA PROFESSIONAL
Matriculació curs 2013/14
 
gestió administrativa
 
Administració i Gestió
 
52
 
carrosseria
 
Transport i Manteniment de vehicles
 
47
 
electromecànica vehicles automòbils
 
Transport i Manteniment de vehicles
 
74
 
atenció sociosanitària
 
Serveis sòcioculturals i a la comunitat.
 
3
 
atenció a persones en situació de dependència
 
Serveis sòcioculturals i a la comunitat.
 
107
 
perruqueria
 
Imatge Personal
 
5
 
estètica personal i decorativa
 
Imatge Personal
 
58
 
perruqueria i cosmètica capil.lar
 
Imatge Personal
 
74
 
instal.lacions de telecomunicacions
 
Electricitat i Electrònica
 
51
 
Cicles Formatius de Grau Superior
 
ESPECIALITAT
 
FAMILIA PROFESSIONAL
 
 
 
administració i finances
 
Administració i Gestió
 
55
 
educació infantil
 
Serveis sòcioculturals i a la comunitat.
118
 
integració social
 
Serveis sòcioculturals i a la comunitat.
68
sistemes de telecomunicació i informàtics
 
Electricitat i Electrònica
 
36
 
estètica
 
Imatge Personal
 
4
 
estètica integral i benestar
 
Imatge Personal
44
 
 
manteniment electromecàmic
 
Instal·lació i Manteniment
 
23
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Institut de Marianao - Cicles Formatius de Grau Mitjà
 
 
 
ESPECIALITAT
 
FAMILIA PROFESSIONAL
 
Matriculació 2013/14
 
comerç
 
Comerç i Màrqueting
 
31
 
mecanització
 
Fabricació mecànica
 
33
 
sistemes microinformàtics i xarxes
 
Informàtica i Comunicació
 
97
 
 
Cicles Formatius de Grau Superior
 
 
 
ESPECIALITAT
 
FAMILIA PROFESSIONAL
 
Matriculació 2013/14
 
gestió comercial i marqueting
 
Comerç i Màrqueting
28
 
 
comerç internacional
 
Comerç i Màrqueting
45
 
 
programació de la producció en fabricació mecànica
 
Fabricació Mecànica
 
10
 
disseny frabricació mecànica
 
Fabricació Mecànica
 
63
 
admin. sistemes informàtics en xarxa
 
Informàtica i Comunicació
45
 
 
desenvolupament d’aplicacions informàtiques
 
Informàtica i Comunicació
66
 
 
 
Un 41,08 dels graduats en cicles formatius treballen entre sis i nou mesos després de la finalització dels estudis. Únicament un 16,56% dels graduats estan en situació de cerca de feina.
D’altra banda, el col·lectiu més nombrós és el format pels que opten per seguir ampliant la seva formació per tal de millorar la seva qualificació, que representa el 42,35%, i si els hi sumem els que estudien i treballen, representen un 55,13%. Finalment, el 16,56% es troba en situació de cerca de feina.
 
Entre els qui han cursat un PQPI, preval el grup dels que continuen estudiant, amb un 69,29%. Un 18,17% busquen feina. La inserció laboral és del 12,54% (suma del 8,62% dels que exclusivament treballen i del 3,92% dels que compaginen estudis i feina).
 

D’aquesta manera podem concloure que en aquests temps de dificultats econòmiques els graduats prefereixen seguir formant-se a causa de les dificultats per inserir-se en el mercat laboral.
 
  • Respecte els cicles formatius de grau mitjà:
Només hi ha dues famílies professionals en què la inserció laboral dels seus graduats, tant els que treballen com els que estudien i treballen, és superior al 50%. Aquestes són la d’indústries alimentàries (51,69%) i la d’edificació i obra
civil (51,61%).
Tot i aquestes dues, hi ha tres famílies professionals que se situen prop d’aquest percentatge: maritimopesquera (48,94%), sanitat (47,18%), i hoteleria i turisme(45,79%). Per contra, les famílies professionals que tenen una inserció laboral més baixa, les quals se situen per sota del 20% són les de comerç i màrqueting (18,06%), imatge i so (16,67%) i informàtica i comunicacions (15,78%).
 
  • Respecte els cicles formatius de grau superior:
La inserció laboral dels graduats de grau superior és molt més elevada que la dels graduats de grau mitjà, com es veu en el gràfic. D’aquesta manera hi ha dotze famílies professionals que tenen una inserció laboral per sobre del 50%. Són: indústries alimentàries (63,64%), imatge personal (61,60%), instal·lació i manteniment (58,45%), fabricació i mecànica (55,77%), electricitat i electrònica (55,28%), agrària (55%), energia i aigua (54,17%), maritimopesquera (53,97%), tèxtil, confecció i pell (53,33%), química (52,61%), activitats físiques i esportives (52,41%), i finalment, fusta, moble i suro (50%). D’altra banda, la família professional d’edificació i obra civil és la que té una inserció laboral menor amb un 36,05%.
 

PROSPECTIVA DE NECESSITATS D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ A LA RMB [2015 i 2020]

 
Per al conjunt del període 2010-2020, la variació anual mitjana de la demanda d'ocupació serà del 0,60%, que equival a la creació d'uns 136.000 llocs de treball nous al llarg d'aquests 10 anys, però que majoritàriament (uns 133000) es crearan a partir de 2015.
 
  • Per activitats econòmiques:
En el període 2010-2020 podem observar els següents tres grups de subsectors en l’evolució de la demanda d’ocupació a la RMB:
 
• Grup 1 (amb augments per sobre de la mitjana): hoteleria (2,73% anual, 45.300 llocs de treball), comerç (1,72%, 59.100), activitats artístiques, culturals i d’entreteniment, activitats associatives i altres serveis (1,48%, 28.400), activitats immobiliàries i de lloguer i serveis professionals i científics (1,22%, 34.000) i activitats sanitàries i de serveis socials (0,81%, 12.700).
• Grup 2 (amb augments per sota de la mitjana): indústries extractives, indústria química i farmacèutica, metal·lúrgia, subministrament d’energia i aigua i gestió de residus (0,31%), educació (0,27%), administració pública i defensa (0,24%) i transport i emmagatzematge i informació i comunicacions (0,13%).
Grup 3 (amb disminucions): construcció (-2,21%), mediació financera i assegurances (-2,20%), agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (-1,81%), indústries de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i paper (-0,51%) i construcció de maquinària, equip elèctric, material de transport i instal·lació i reparació industrial (-0,25%).
 
  • Per grups d'ocupació:
 
Així, pel conjunt del període 2010-2020, l’evolució de l’ocupació en aquests grups serà:
 
Molt positiva entre els treballadors administratius i els treballadors qualificats dels serveis, amb la creació de 129.600 llocs de treball nous (1,57% anual).
 
Positiva entre les ocupacions de major nivell de qualificació (directors, gerents i tècnics i professionals), amb la creació de 38.300 llocs de treball nous (0,52% anual), però tots ells a partir de 2015, ja que fins aleshores encara estaran en lleugera recessió.
 
Gairebé nul·la entre les ocupacions elementals (4.000 llocs de treball a un ritme anual mitjà del 0,17%), on la pèrdua prevista fins al 2015 es veu compensada per l’increment de l’ocupació entre aquest any i el 2020.
 
Negativa (molt negativa fins al 2015) pels treballadors qualificats de la indústria i l’agricultura, amb la pèrdua de més de 35.000 llocs de treball (-0,78% anual).
 
 
Així, en resum i de forma general, podem observar que els grups ocupacionals que més augmentaran seran els corresponents a nivells de qualificació més elevats, i els que més disminuiran o es mantindran són els corresponents a nivells de qualificació més baixos.
 
Pel conjunt del període 2010-2020, podem identificar tres grups d’ocupacions segons la seva evolució prevista a la RMB9:
 
Grup 1 (amb augments per sobre la mitjana): empleats comptables, administratius i altres empleats d’oficina (1,65%), treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors (1,52%), directors i gerents (1,33%), tècnics i professionals científics i intel·lectuals (0,91%) i treballadors qualificats del sector primari (0,86%).
 
Grup 2 (amb augments per sota la mitjana): ocupacions elementals (0,17%).
 
Grup 3 (amb pèrdua de llocs de treball): artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (-1,27%), tècnics i professionals de suport (-0,50%) i operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors (-0,20%).
 
La tendència és a l'augment del nivell d'estudis en la demanda d'ocupació fins al 2020 en tots els sectors de l'economia de la RMB, així com a la reducció de llocs de treball corresponents a treballadors/es amb nivell d'estudis baix, que tendiran a ser substituïts per treballadors/es amb nivell d'estudis mitjà.
 
Es consolida una perspectiva de treball de major qualificació, amb demandes d'ocupació per a aquelles persones que posseeixen nivells d'estudi intermedis (creixement de l'1,13% anual de mitjana i 64.000 llocs de treball) i alts (1,07% anual i 92.000 llocs de treball), quedant molt reduïdes les possibilitats d'ocupació per a les persones que només tinguin nivell baix (-0,24% anual i gairebé 20.000 llocs de treball).
 
Per tant, si considerem el global del període 2010-2020 i comparem l’evolució dels diferents nivells d’estudis amb l’evolució global de l’ocupació, podem identificar els següents tres grups:
 
Grup 1 (amb augments molt per sobre de la mitjana): CFGS (2,12%) i CFGM (1,81%).
Grup 2 (amb augments al voltant de la mitjana): Batxillerat (0,74%), estudis universitaris (0,56%) i estudis primaris o sense estudis (0,38%).
Grup 3 (amb pèrdua de llocs de treball): ESO (-0,72%).
 
 
La demanda d’ocupació de reposició representa les futures necessitats de substitució de treballadors en llocs de treball existents, derivades de la migració, la mobilitat entre ocupacions i les sortides del mercat de treball (jubilacions, defuncions, etc.)
 
Per al període 2010-2020 a la RMB es preveu que dels 860.700 llocs de treball corresponents a la demanda total (suma de la demanda d’expansió i de la demanda de reposició), la immensa majoria (84,2%) prové de la demanda de reposició (725.000 llocs de treball).
 
Per grans sectors d’activitat, es constata que en tres sectors, agricultura, indústria i construcció, tota la demanda provindrà de la reposició, ja que són sectors que entre 2010 i 2020 es preveu que tinguin una demanda d’expansió negativa, i per tant totes les oportunitats d’ocupació es generaran per substitució de treballadors en actiu. Per contra, en el sector dels serveis la demanda de reposició prevista suposarà el 75,2% de la demanda total en el període 2010-2020, és a dir, serà necessari substituir uns 532.000 llocs de treball existents i se’n generaran uns 176.000 de nous.
 
La demanda de reposició de major volum (més de 50.000 llocs de treball) durant el període 2010-2020 es generarà en els següents cinc sectors d’activitat:
 
Comerç: 118.600 llocs de treball.
 
Transport i emmagatzematge i informació i comunicacions: 95.900 llocs de treball.
 
Activitats immobiliàries i de lloguer i serveis professionals i científics: 86.900 llocs de treball.
 
Indústries extractives, indústria química i farmacèutica, metal·lúrgia, subministrament d’energia i aigua i gestió de residus: 63.000 llocs de treball.
 
Font:
 
Dades de matriculació: Unitat de Planificació i Gestió de Centres Educatius, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 
Dades d'inserció laboral: Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya
 
Dades de prospecció de demandes del mercat laboral: Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
 
 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se