Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.5.3 Quin és el grau d’adaptació de la formació ocupacional als perfils de les persones aturades i de les demandes de les empreses? (actualització)

1.5.3 Quin és el grau d’adaptació de la formació ocupacional als perfils de les persones aturades i de les demandes de les empreses? (actualització)
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 10/10/2014

La majoria d'accions de formació ocupacional i similar ofertes al conjunt de la ciutat el 2012, van estar associades a ocupacions amb un creixement de contractacions el 2013 respecte el 2012.

El gener del 2012, el 78,9% de les persones aturades disposava de l'ESO o un nivell inferior d'estudis.

 
Des de CORESSA, el 2012 es van oferir 4 cursos i 1 itinerari professionalitzador, on hi van participar 74 persones. 2 d'aquests cursos anaven dirigits a persones amb una disminució igual o superior al 33%, i els 2 altres requerien bé una titulació específica de FPII, o una mínima titulació de Batxillerat o prova d'accés a un cicle superior.
 
El 62,2% dels participants finals tenien una formació de FPI o superior. La inserció laboral no va superar el 33% en el millor dels casos.
 
Pel conjunt de la ciutat, es van oferir un mínim de 51 accions formatives, de les quals 29 sí que estaven orientades a la inserció laboral, mentre que la resta eren de tipus genèric (capacitats transversals, alfabetització, accés a cicles formatius, PTT, idiomes, etc.) o específiques per a persones emprenedores.
 
La formació correspondria aproximadament a les següents ocupacions. segons la classificació catalana d'ocupacions 2011 (en parèntesi, a 2 dígits):
 
 • (52) Dependents de botigues i de magatzems (2 accions formatives)
 • (73) Soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metàl·liques, ferrers, fabricants d'eines i similars (3 accions formatives)
 • (95) Peons agraris, forestals i pesquers (2 accions formatives)
 • (94) Recollidors de residus urbans, venedors de carrer i altres ocupacions elementals de serveis (2 accions formatives)
 • (37) Professionals de suport de serveis jurídics, socials, culturals, esportius i similars (1 acció formativa)
 • (93) Ajudants de preparació d'aliments (3 accions formatives)
 • (50) Cambrers i cuiners propietaris (1 acció formativa)
 • (58) Treballadors de serveis personals (1 acció formativa)
 • (38) Tècnics de les tecnologies de la informació i la comunicació (1 acció formativa)
 • (44) Empleats d'oficina amb tasques d'atenció al públic (2 accions formatives)
 • (59) Treballadors dels serveis de protecció i seguretat (1 acció formativa)
 • (54) Venedors (excepte de botigues i magatzems) (1 acció formativa)
 • (43) Altres empleats administratius sense tasques d'atenció al públic (4 accions formatives)
 • (56) Treballadors dels serveis de salut que tenen cura de les persones (1 acció formativa)
 • (75) Treballadors especialitzats en electricitat i electrotecnologia (1 acció formativa)
 • (78) Treballadors de la fusta, tèxtil, confecció, pell, cuir, calçat i altres operaris en oficis (1 acció formativa)
 • Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres (1 acció formativa)
 • (74) Mecànics i ajustadors de maquinària (1 acció formativa)
 
Nº de contractacions per ocupació (2012), i variació comparativa 2012-13 (en %):
 
 • (52): 1.151 contractes, 5,95% (2013: +5,5%)
 • (73): 139 contractes (2013: -13%).
 • (95): 143 contractes (2013: +67,8%)
 • (94): 555 contractes (2013:-15%)
 • (37): 502 contractes (2013: -4%)
 • (93): 406 contractes (2013: +31%)
 • (50): 8 contractes (2013: -62%)
 • (58): 195 contractes (2013: +12%)
 • (38): 25 contractes (2013: 0%)
 • (44): 348 contractes (2013: +72%)
 • (59): 77 contractes (2013: -32%)
 • (54): 132 contractes (2013: +17%)
 • (43): 407 contractes (2013: +14%)
 • (56): 2.902 contractes (2013:+13%)
 • (75): 186 contractes (2013: -5%)
 • (78): 69 contractes (2013: +88%)
 • (74): 75 contractes (2013: +53%)

 


Font:

Dades sobre atur i nivell formatiu: Observatori del Mercat de Treball, Departament d'Empresa i Ocupació (Generalitat de Catalunya)

Dades sobre oferta de formació ocupacional: CORESSA (Ajuntament de Sant Boi de Llobregat)

Dades sobre oferta de formació ocupacional i similar a la ciutat: Secretaria Tècnica del Servei d'Ocupació de Catalunya i Consorció per a la Formació Contínua de Catalunya.

Dades sobre contractacions per ocupació: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es)

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se