Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.1 Comunicació municipal

3.1 Comunicació municipal
Autor Govern obert | Comunicació municipal - 16/01/2013

En l'actualitat, s'està treballant per definir i aprovar un Pla de Comunicació que permeti establir el full de ruta en matèria comunicativa, una vegada s'acabi el procés de racionalització de la comunicació, per cercar la coherència i l'homogeneïtat dels processos comunicatius.

 

L'avaluació intermèdia de la Comunicació municipal va posar de relleu alguns temes clau; Les urgències com un element distorsionador sobre allò previst i que necessàriament s'ha de tenir present en tot moment; La bidireccionalitat o interacció amb la ciutadania com a instrument a incorporar en l'estratègia comunicativa; L'emissió d'informació puntual i de forma correcta; L'establiment de mecanismes per mesurar l'impacte real de la comunicació generada, etc....

Amb la informació facilitada, s'ha observat en el període analitzat 2008-2012 una  consolidació respecte al nombre de notes de premsa generades i distribuïdes als mitjans, tot i existir algun any que trenca amb aquesta dinàmica (any 2009 amb 262), sense una explicació concreta o detectada.

Si observem els àmbits que tradicionalment generaven major nombre de notes (Cultura/Espectacles, obres, etc...), es veu una certa tendència a la baixa.

En tot el període observat, destaca l'àmbit de cultura i espectacles com el que major nombre de notes de premsa ha generat.

 

   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'enquesta de mitjans de comunicació efectuada al 2011, indicava que un 62,3% dels preguntats considerava que si que té prou informació sobre tot allò que passa o sobre les activitats que es fan a la ciutat. 
 
Davant la pregunta, a través de quin mitja rep informació d'actualitat i de les activitats del municipi, és el Viure Sant Boi el més conegut, amb un 86,4% de població que l'esmenta espontàniament. 
 
Aquesta resposta, que posa de rellevància la preponderància del Viure com a instrument de comunicació, va condicionar i establir la necessitat d'analitzar de forma més detallada les diferents seccions del Viure, des del 2010 fins a l'actualitat i que hauria de permetre ampliar la informació actual sobre allò que, es comunica, i per tant sobre quina política de comunicació municipal s'ha seguit en els últims anys.
 
Existeixen altres indicadors que ofereixen una imatge actual de la política de comunicació, d'arribar a la ciutadania amb altres canals, amb un increment generalitzat en la comparativa dels anys 2011-2012 dels usuaris i visites de la pàgina web, del nombre de reproduccions al Youtube, dels seguidors de les xarxes socials de l'Ajuntament, de les consultes en els diferents punts de la xarxa del servei Administratel i de l'ús dels sms.
 
Pel que fa a la credibilitat dels mitjans de comunicació, en la comparativa dels anys 2009 i 2010, derivat dels informes “Imatge i Balanç de la gestió municipal” de la Diputació de Barcelona, s’observa una aparent pèrdua, passant d’un 42% a gairebé un 50% de persones entrevistades que no estan d’acord en l’afirmació “l’Ajuntament en mereix molta credibilitat.
 
 

 

 

 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se