Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.1.1 Es comunica sobre allò que hem de comunicar? Quins temes es comuniquen?

3.1.1 Es comunica sobre allò que hem de comunicar? Quins temes es comuniquen?
Autor Govern obert | Comunicació municipal - 15/01/2013

L'actual procés de concreció de la política de comunicació a desplegar en breu, durant l'actual mandat polític, en consonància amb els preceptes establerts al Pla de Ciutat 2012-2015 ha d'establir les línies estratègiques en matèria comunicativa, finalitzant la fase actual de racionalització de la comunicació tant qualitativa com quantitativa per analitzar a qui ens adrecem, així com la coherència comunicativa i homogeneïtat dels processos.

L'avaluació intermèdia de Comunicació efectuada durant els exercicis 2010 i 2011, va evidenciar uns temes clau:

Les urgències es converteixen en un element distorsionador per portar a terme allò planificat.

La bidireccionalitat com a element d'interacció amb la ciutadania i que ha de conformar part de l'estratègia.

L'emissió d'informació per part de l'Ajuntament de forma puntual i correcta com a repte a assolir, ja que segons les dades del 2010 de l'enquesta a la ciutadania de la Diputació de Barcelona, un terç dels enquestats està en desacord pel que fa a la puntualitat i correcció.

La necessitat d'establir mecanismes per mesurar l'impacte real dels diferents actes comunicatius i conèïxer si s'aconsegueixen els resultats desitjats.

Es desprenia doncs per l'exercici d'avaluació efectuat, pel moment de relleu polític, pel context de crisi econòmica, per la convivència de canals tradicionals amb nous canals de comunicació, una oportunitat per definir i posicionar la política de comunicació.

A partir de la informació facilitada per part del Gabinet de comunicació, s'ha observat en el període analitzat 2008-2012 una consolidació respecte al nombre de notes de premsa generades i distribuides als mitjans, tot i existir algun any, que sobresurt de la mitjana de notes generades (any 2009 amb 262) i que no respon a una explicació concreta o detectada.

Ara bé, si observem els àmbits que tradicionalment generaven major número de notes de premsa (Cultura/Espectacles, obres, Medi ambient, economia....), s'observa una certa tendència a la baixa.

Destaca l'àmbit de cultura i espectacles com el que major nombre de notes de premsa ha generat en tot el període observat.

 

    

 

 

 

 

 

Àmbits que major número de notes de premsa han generat en el període observat:

 

 

 

  

 

Segons l’enquesta de mitjans de comunicació efectuada al 2011, el % de persones que consideren que es té prou informació, és d'un 62,3%, per tant existeix un gran marge de millora.

El Viure Sant Boi, és el mitjà a traves del qual els entrevistats reben informació d'actualitat i de les activitats que es desenvoupen al nostre municipi, ja que un 86,4% dels entrevistats l'utilitzen com a canal receptor d'informació i comunicació, en conclusió és el mecanisme que pot recollir de forma més encertada la política de comunicació municipal envers la ciutadania.
 
És per això que actualment està en procés d'elaboració una base de dades de les diferents seccions del Viure Sant Boi, des de l'any 2010 fins al moment actual, que ha d'ajudar a emetre un judici complementari sobre l'estratègia comunicativa municipal seguida en aquests últims anys.
 

S'afegeixen altres indicadors que donen una imatge de la política de comunicació, d'arribar a la ciutadania mitjançant altres canals alternatius i complementaris, amb un increment en la comparativa dels exercicis 2011 i 2012 dels usuaris i visites de la pàgina web de l'Ajuntament, del nombre de reproduccions al Youtube i dels seguidors/es actuals de les xarxes socials facebook i twitter de l'Ajuntament, així com un increment en més del doble en el nombre de consultes totals als diferents punts de xarxa del servei Administratel repartits pel municipi, passant de 17.934 a 39.907 consultes.

Com a informació complementaria, a l'exercici 2012 es van enviar 22.666 sms. El 7 de novembre del mateix any, es va llançar la nova plataforma i des de llavors s'han donat d'alta 130 subscriptors. Actualment hi ha un total de 1.170.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Notes de premsa període 2008-2012 / Temes més comunicats en notes de premsa:Gabinet de Comunicació, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Percepció ciutadana sobre la suficiència de la informació rebuda: Enquesta sobre els mitjans de comunicació municipals 2011 (UAPA) 

 
Altres indicadors (pàgina web, canal Youtube, xarxes socials, Administratel, sms): Gabinet de Comunicació, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
 
Temes més comunicats al Viure Sant Boi: EN FASE D’ELABORACIÓ.

 

 

 
 
 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se