Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.4.2 Com impacten les polítiques i mesures supramunicipals en la planificació inicial? Com es gestiona aquest impacte?

3.4.2 Com impacten les polítiques i mesures supramunicipals en la planificació inicial? Com es gestiona aquest impacte?
Autor Govern obert | Planificació i optimització dels recursos - 14/01/2013

La planificació a mitjà - llarg termini recau fonamentalment sobre l’administració central i autonòmica, en relació a qüestions estructurals i complexes, com són les infraestructures de transport, energies o habitatge, les de gestió sostenible dels recursos energètics i la reducció de l’impacte sobre l’entorn natural o les polítiques socials de gènere i conciliació familiar. De fet, una part de les polítiques locals en procés de redisseny van en consonància amb aquests àmbits (habitatge, mobilitat, igualtat de gènere).

 

 
 
 
 
 
 
Les mesures més reactives front la crisi (ex. polítiques actives d’ocupació, de racionalització de la despesa pública i el finançament, etc.) no passen per instruments de planificació: el context i les condicions per a actuar són massa canviants i no previsibles, i s’opta per l’adopció de normatives, assignació de recursos econòmics i organització de recursos humans en el termini més immediat. Veure documents adjunts.
 
Nota metodològica: hem pres d’una banda com a referència aquella planificació explícita que adopta forma de plans i estratègies i que per tant ordena i assigna recursos en funció d’uns objectius i temps determinats, i de l’altra, allò que s’ha planificat a nivell local, comarcal, provincial, autonòmic i estatal tenint com a eix l’any en curs.
 
Llegenda Mapa de Plans:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Plans executats, vigents o pendents d’execució prenent com a referència el 2012:

Mapa de Plans, web municipal i Tècnics de Control de Gestió de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i les webs (i els corresponents gestors de notícies) de tots els Ministeris del Govern de l’Estat, de tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal del Baix Llobregat.


 

 

 
 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se