Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.4.4 Quantes activitats complementàries (privades) han tingut lloc o han fet ús d’edificis municipals? Quins ingressos han generat? En quina mesura han contribuït a cobrir costos de manteniment?

3.4.4 Quantes activitats complementàries (privades) han tingut lloc o han fet ús d’edificis municipals? Quins ingressos han generat? En quina mesura han contribuït a cobrir costos de manteniment?
Autor Govern obert | Planificació i optimització dels recursos - 10/01/2013

El 2011, els ingressos per taxa d’ús dels casals de barri comportaren uns ingressos de 14.465,5 €, aproximadament un 0,7% del cost de manteniment d’aquests equipaments (2.000.000 d’euros aprox.).

 

 
 
 
 
 
Nota prèvia metodològica: com a activitats complementàries entenem tota activitat/ús no ordinari d’un edifici municipal que suposa una cessió temporal d’aquest, per al desenvolupament d’una acció/activitat amb un interès fonamentalment privat. D’aquesta manera hem tingut en compte:
-          La cessió de sales als equipaments socioculturals;
-          L’ús d’espais municipals per a la realització de cerimònies (matrimonis civils); i
-          La cessió de l’explotació de l’activitat d’un equipament (poliesportiu i mercats) o d’un servei dins d’aquest (bar).
 
La cessió de sales als equipaments socioculturals:
 
L’ordenança de cessió d’espais dels equipaments socioculturals preveu el pagament d’una taxa variable en funció de l’interès de l’activitat a desenvolupar (social/particular),
 
Durant el 2011, als Casals de Barri van tenir lloc 72 actes amb generació d’ingressos, d’un total aproximadament de 760 actes i activitats (sense comptabilitzar els usos per raó de despatx) realitzades per entitats, particulars, empreses i partits polítics (no comptant per tant els actes municipals).
 
La sala d’actes ha estat l’espai més sol·licitat, el que ha generat més ingressos absoluts i relatius per hora.
 
Les activitats culturals o d’interès social són força més nombroses (54 per 18), però han generat quasi els mateixos ingressos que les activitats particulars o comercials (7.311 € per 7154,5 €).
 
Els particulars són els qui han sol·licitat més cops un espai per a l’organització d’actes/activitats amb cost afegit. Així i tot, en termes absoluts són les empreses les que han generat més ingressos, i proporcionalment al nombre d’hores, les entitats. Això s’explica en bona mesura per l’ús fora dels horaris habituals.
 
Respecte la resta d’equipaments culturals contemplats a l’ordenança que contempla la taxa per cessió d’espais ( Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer; Jardins de Can Torrents; Jardins de Can Barraquer; Auditori Escola Municipal de Música Blai Net; Equipaments mediambientals; Local específic per assaig musical; Mercat Municipal Sant Jordi; Jardins de Can Castells; Altres edificis o finques municipals), no van generar cap ingrés (referència des del 2010).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ús d’espais municipals per a la realització de cerimònies (matrimonis civils):
 
La realització d’unions civils contempla la possibilitat de cedir determinats espais municipals (sala de plens de l’edifici de l’Ajuntament i jardins de la Torre del Sol) per a la celebració amb cerimònia.
 
Respecte el 2009, els ingressos per aquest concepte s’han reduït a la meitat, no disposant però de la informació necessària per constatar una reducció del nombre d’unions o bé una reducció del nombre de cerimònies però no d’unions.

 

La cessió de l’explotació de l’activitat d’un equipament (poliesportiu i mercats) o d’un servei dins d’aquest (bar):

El 2012, s’ha trencat la dinàmica creixent des del 2009 en els ingressos provinents per la cessió dels drets d’explotació dels equipaments esportius i per les concessions als mercats.
 
Des del 2010, els ingressos provinents de la concessió del servei de bar dels equipaments socioculturals han estat progressivament menors.
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Ingressos generats per la cessió d’espais als Casals de Barri en funció del nº d’usos, hores, espai utilitzat, tipus d’activitat i categoria de sol·licitant (2011):Departament de Participació Ciutadana i Proximitat, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Equipaments subjectes a l’ordenança fiscal sobre cessió d’espais d’equipaments socioculturals, i ingressos generats:Unitat de Tresoreria, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 
Ingressos generats per les unions civils i la cessió d’espais per a les cerimònies, i la cessió d’explotació d’equipaments esportius, servei de bar i mercats: Elaboració pròpia a partir de les dades de Unitat de Tresoreria, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se