Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.4 Planificació i optimització dels recursos

3.4 Planificació i optimització dels recursos
Autor Govern obert | Planificació i optimització dels recursos - 16/01/2013

El paper de la planificació a mitjà – llarg termini en aquest moment l’ha assumit les administracions central i autonòmica en relació a qüestions estructurals i complexes, com són les infraestructures de transport, energies o habitatge, les de gestió sostenible dels recursos energètics i la reducció de l’impacte sobre l’entorn natural o les polítiques socials de gènere i conciliació familiar. Una part de les polítiques locals en procés de redisseny van en consonància amb aquests àmbits (habitatge, mobilitat, igualtat de gènere).

 

 
 
 
 
 
 
D’altra banda, les mesures més reactives front la crisi (ex. polítiques actives d’ocupació, de racionalització de la despesa pública i el finançament, etc.) no passen per instruments de planificació: s’opta per l’adopció de normatives, assignació de recursos econòmics i organització de recursos humans en el termini més immediat.
 
En aquest sentit, a nivell local també s’ha reduït el pes dels plans sectorials com a instruments de guia i ordenació de l’actuació pública. Hi conviuen tres tendències: plans sense data de finalització ni de revisió, plans en procés de redisseny o pendents d’aprovació, i àmbits que ara no disposen d’un instrument de planificació propi. No hi ha un criteri explícit per determinar per què un pla qualsevol és objecte d’una o altra tendència.
 
 
Respecte l’optimització de recursos, disposem de marge per poder fer una gestió més eficients dels recursos municipals, atès que:
 
-         Els ingressos que es generen als Casals de Barri en concepte de cessió d’espai són simbòlics en relació al seu cost de manteniment (no arriben a cobrir ni un 1%: 14.465 € vs 2.000.000 €).
-         La resta d’equipaments culturals contemplats a l’ordenança de cessió d’espais d’equipaments públics no han generat cap ingrés des del 2010.
 -        Els ingressos per cessió d’altres espais públics, per a la realització de cerimònies d’unions civils o bé per a l’explotació de l’activitat d’un equipament (poliesportiu i mercats) o d’un servei dins d’aquest (bar), s'han vist minvats, tendència condicionada pel context socioeconòmic, tant des del vessant de la demanda directa (ex. cerimònies) com indirecta (nombre d'usuaris dels equipaments i dels serveis dins d'aquests).
 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se