Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.3.4 Com ha impactat el context socioeconòmic en les condicions de vida de la població nouvinguda?

2.3.4 Com ha impactat el context socioeconòmic en les condicions de vida de la població nouvinguda?
Autor Govern obert | Factors/relacions de convivència - 14/12/2012

Les condicions de vida de la població estrangera cal contextualitzar-les actualment i entendre-les en funció de: - La tendència de l’atur des del 2005 fins ara i de forma comparativa a la resta de la població; - Les diferències en el tipus i abast de les privacions materials segons l’origen; - El risc de viure en condicions de pobresa.

 
Respecte la tendència de l’atur, si bé en tots els casos el creixement de l'atur ha estat molt significatiu, hi ha diferències en tant que inicis, intensitat i evolució:
 
a) Inicis: entre la població estrangera, la tendència de creixement de l'atur va iniciar-se a principis del 2007, mentre que entre la població autòctona es va fer evident a partir dels inicis del segon semestre del 2007.
 
b) Intensitat: el creixement ha estat més intens en el temps entre la població immigrada (veure pendent de la corba de la tendència de l'atur entre la població immigrada fins a principis del 2010).
 
c) Evolució: si bé entre la població autòctona la tendència de l'atur s'estabilitzà entre l'estiu del 2009 i l'estiu del 2010, per seguir llavors la tendència creixent però de forma més moderada, entre la població immigrada no s'han donat períodes d'estancament de l'atur (sí d'una lleugera moderació en el creixement a partir de mitjans del primer semestre del 2011).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa a la qüestió de la privació material, el 22,2% de la població d’origen la resta del món a la província de Barcelona (sí que es diferencia de la població de la resta de la UE 27) es troba en una situació de privació material severa, entenent-la com el percentatge de població que presenta una mancança forçada d’almenys 4 dels 9 ítems que conformen la privació material. En el cas de població nascuda a la resta de l’Estat, és el 7,1%, i de la nascuda a Catalunya, el 4,4%.
 

Percentatge de persones que es troben en situació de privació en 5 supòsits a la província de Barcelona, segons origen de la població (2011)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tots els conceptes/ítems que s’han tingut en compte en tant que privació material (veure taula superior), la població extracomunitària presenta nivells de privació molt més elevats que la resta de persones d’altres orígens.
 
La taxa de risc a la pobresa de població d’origen la resta del món a la província de Barcelona és del 26,7% (no es diferencia resta de la UE 27 en aquest càlcul), pel 19,1% de població nascuda a la resta de l’Estat i el 15,5% de la nascuda a Catalunya.
 
Al marge dels condicionants socioeconòmics que poden justificar una demanda o altra de serveis i ajuts públics, podem assenyalar algunes dades que vénen a destacar que la població immigrada és més generadora d'ingressos que no pas consumidora de serveis i prestacions:
  • Entre l'any 2000 i el 2005, el 50% del creixement del PIB espanyol es podia atribuir a l'arribada de col·lectius immigrants.
  • L'Informe de l'Oficina del President del Govern de 2006 estimava que el 50% del superàvit aconseguit per les finances públiques els anys de més creixement de l'economia espanyola corresponia a la immigració.
  • Es calcula que la població d'origen estranger absorbia el 5,4% de la despesa pública, mentre que aportava el 6,6% dels ingressos totals de l'Estat.
  • En un context econòmic com l'actual i tenint en compte que un aspecte comú a tots els grups d’origen immigrant és la inserció relativament inestable en el mercat de treball, a cavall entre l’economia submergida i els contractes precaris, amb condicions laborals particularment dures, estimem que el saldo positiu de què es va beneficiar la balança fiscal a conseqüència de l’expansió dela immigració s’haurà, indubtablement, moderat.

     

     
 

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):
  
Nombre de privacions materials segons origen geogràfic, província de Barcelona 2011 (població de 16 anys i més): Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya, 2011
 
Persones que es troben en situació de privació en 5 supòsits a la província de Barcelona, segons origen geogràfic de la població 2011 ((població de 16 anys i més): Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya, 2011
 
Persones de nacionalitat espanyola i de nacionalitat estrangera a l'atur a Sant Boi, maig 2005-setembre 2012: Departament d'Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya.
 
Dades sobre balanç econòmic respecte la població d'origen estranger: Moreno, F. i Bruquetas, M. (2011): Immigració i Estat del Benestar a Espanya. Barcelona: Obra Social "La Caixa" (Col·lecció Estudis Socials nº31)

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se