Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.2.1 La disponibilitat d’habitatge protegit i d’habitatge de lloguer social és suficient per a les demandes actuals i estimades?

2.2.1 La disponibilitat d’habitatge protegit i d’habitatge de lloguer social és suficient per a les demandes actuals i estimades?
Autor Govern obert | Resposta a les necessitats socioeconòmiques - 12/12/2012

Actualment, l’Ajuntament (CLAUS) disposa en propietat 5 pisos de lloguer social a La Muntanyeta. Aquests habitatges de lloguer a 5 anys s'atorguen a famílies usuàries dels Serveis Socials mitjançant un sorteig públic.

A data d’abril del 2012, a la borsa de lloguer social (abril 2012) hi constaven 1.358 sol·licitants, per 69 contractes vigents de lloguer social: 3 per cessió i 66 per mediació. Caldrà veure com impacta la Llei de Mesures de Flexibilització i Foment del Mercat de Lloguer d’Habitatges.

 
Dels 57 habitatges de protecció del Camí del Llor promoguts per l’Ajuntament de Sant Boi, 31 encara resten per adjudicar (hi havia un llistat original de 1.800 sol·licitants). A curt termini no hi ha previst l’inici de les obres de cap més promoció.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’altra banda, des de fa 4 anys el nombre de desnonaments ha crescut invariablement, passant dels 200 el 2008 als 330 el 2011.
S’observa un canvi important: si fins aleshores la proporció de desnonaments derivats per procediments hipotecaris era sensiblement superior als derivats per procediments vinculats a l’arrendament (65% vs 35%), la tendència aquest any és a la inversió d’aquesta relació amb les mateixes proporcions: el 35% derivats per procediments hipotecaris i el 65%  derivats per procediments vinculats a l’arrendament.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’important increment del nombre de desnonaments del 2010 al 2011 coincideix en el temps amb una reducció de la despesa d’ajuts a l’habitatge (pagament d’hipoteques i de lloguer). Aquesta coincidència però no té relació causa-efecte. Fins al 2010, l'increment del nombre de desnonaments havia anat acompanyat d'un increment paral·lel dels ajuts, circumstància que va permetre retardar l'inici dels procediments judicials però no l'execució final en aquells casos en què la situació de la família no havia millorat i sí empitjorat el seu nivell d'endeutament. Donada la durada d'aquests procediments (com a mínim d'un any), podem concloure que els desnonaments del 2011 són fruit dels dels deutes dels anys precedents (2009 i 2010), període com hem vist durant el qual el suport públic va ser evident.
 
Per a poder dimensionar el paper dels ajuts en matèria d'habitatge, podem afegir algunes de les conclusions extretes de l'enquesta realitzada als serveis socials de Catalunya en relació a prestacions especials d'urgència, promoguda i publicada per la Generalitat de Catalunya:
 
  • El 82,35% de les unitats de convivència a qui se'ls hi va otorgar un ajut segueixen residint a l'habitatge.
  • D'aquest 82,35% que segueix residint a l'habitatge, el 58% es troba al corrent de pagament.
  • Els desnonaments són la segona causa d'abandonament de l'habitatge (16,21% dels casos), per darrera del trasllat a un habitatge més econòmic (60% dels casos).
  • El principal motiu d'impagament és la disminució d'ingressos en les unitats de convivència. El 50% de les unitats que segueixen residint a l'habitatge es troben en una situació econòmica actualment estabilitzada, segons serveis socials.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Nombre de pisos de lloguer social, nombre de sol·licituds de lloguer social: CLAUS, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Indicadors d’habitatge protegit: Servei de Planejament i Gestió Urbanística i Habitatge, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 
Nombre de desnonaments executats, 2008-11: Oficina Local d’Habitatge de Sant Boi de Llobregat

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se