Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.1 Població amb necessitat de suport a la seva autonomia

2.1 Població amb necessitat de suport a la seva autonomia
Autor Govern obert | Població amb necessitat de suport a la seva autonomia - 28/12/2012

Fins al 2011, a Sant Boi s’havien realitzat 2.150 Programes Individuals d’Atenció (PIA), i restaven pendents 876 que tenien ja reconegut el grau de dependència. El juliol del 2012, eren 2.586 els PIA realitzats, sent actius 1.850 d’aquests i restant pendents 346, la major part de Grau I (moderat).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 2011, 1.033 van ser les persones usuàries dels serveis d’assistència domiciliària de cura personal i de neteja respectivament (en molts casos són les mateixes persones), i 1.001 van fer ús del servei de teleassistència. Entre aquestes, bona part són persones majors de 80 anys que viuen soles. La pressió de la demanda sobre aquests serveis anirà en augment: el 2011, a Sant Boi residien 13.321 persones majors de 65 anys. Estimem que el 2015 en viuran 15.742 (un 18,2% més), i el 2021, 18.826 (un 19,6% més respecte el 2015, i un 41% més respecte el 2011).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 100% dels serveis de SAD prescrits pels PIAS han estat realitzats, de la mateixa manera que les demandes de teleassistència han tingut un 100% de resolució positiva i la llista d’espera sense casos pendents.
 
El govern de l’Estat ha introduït canvis en la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Llei 39/2006), canvis que poden tenir implicacions en el nivell i intensitat de la cobertura de les necessitats de promoció de l’autonomia i d’atenció a una situació de dependència:
-          les persones amb un grau de dependència de grau I (moderat) no es beneficiaran de les prestacions reconegudes fins a l’1 de juliol del 2015;
-          l’eliminació dels nivells i la concentració de l’estructura en tres graus (de dependència);
-          el canvi en les hores mensuals dels serveis d’ajuda a domicili en funció del grau de dependència;
-          l’ampliació a tots els graus de dependència, de la figura de l’assistent personal;
-          l’eliminació de totes les compatibilitats entre prestacions i/o serveis, llevat de la teleassistència;
-          la disminució en un 15% de les quanties percebudes per les persones cuidadores no professionals;
-          o l’assumpció de les cotitzacions a la Seguretat Social exclusivament per part de la persona subscriptora.
 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se