Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Imatge i Balanç de la Gestió Municipal

Imatge i Balanç de la Gestió Municipal Govern obert | Al procés d'avaluació - 06/08/2014

La present enquesta renova les dades recollides a les enquestes “Imatge i balanç de la gestió municipal” realitzades els anys 2009 i 2010 per part de la Diputació de Barcelona. Enguany l’Ajuntament assumeix la totalitat de l’estudi, des del seu disseny fins a la seva realització i edició. A tal efecte s’ha utilitzat personal de Plans d’Ocupació per a realitzar el treball de camp, que es va portar a terme durant els mesos de maig i juny del 2014. Les enquestes es van fer telefònicament amb assistència per ordinador, i en total es van recollir 797 enquestes vàlides. La població objectiu de l’estudi eren totes aquelles persones majors de 15 anys residents a Sant Boi, unes 70.000 persones. El mostreig es va realitzar amb quotes per edat, sexe i districte de residència per a garantir la representativitat de la mostra.

 VISIÓ DE LA CIUTAT                                                                                          

La majoria dels entrevistats (85,4%) se sent molt o bastant satisfet de viure a Sant Boi enfront de només el 3,4% que ho està poc o gens.
 
En comparació amb el 2010 s’observa que el nivell de satisfacció global és significativament superior (2010: 70,1%) tot i que no hi ha un gran descens de la insatisfacció sinó que es redueix a la meitat la satisfacció “normal”.
 
Sobre l’evolució de la ciutat, el 42,6% creu que la ciutat ha millorat enfront del 16,5% que pensa el contrari. Per un 36%, Sant Boi està igual que fa dos anys.
Comparant els resultats amb el 2010 s’observa que la percepció general de millora baixa lleugerament, i el que augmenta de manera considerable és el nombre d’opinions que la ciutat està igual (el 2010 era el 23,3%). També baixa una mica la percepció que la ciutat està pitjor (el 2010 era el 21,7%).

 

 GESTIÓ MUNICIPAL

 
A banda de la valoració global de l’Ajuntament s’ha demanat als entrevistats que avaluïn també l’evolució de la gestió de l’Ajuntament en els darrers dos anys. En aquesta qüestió els entrevistats es reparteixen entre el 28,5% que pensa que ha millorat, el 32,4% que diu que està igual i l’11,1% que diu que ha empitjorat. Però una part important, el 28%, no té cap opinió sobre l’evolució de la gestió. En comparació amb el 2010 baixa molt el nombre de persones que diuen que la gestió ha empitjorat, i augmenta el de persones que no en tenen una opinió.
 
Per àmbits, la recollida d’escombreries (7,33), els mercats municipals (7,32) i el transport públic (6,5) són els àmbits millor valorats. Per sobre el 6 apareixen la policia local (6,60), el manteniment de parcs i jardins (6,59), l’oferta cultural i d’oci (6,44), la neteja dels carrers (6,37) i la circulació (6,28). Les obres públiques es valoren amb un 5,62, i l’únic apartat on hi ha un suspens és l’aparcament, que registra un 4,04. En relació al 2010 augmenta la valoració de tots els aspectes plantejats a la ciutadania.
 
 
VALORACIONS DE LA CIUTADANIA
 
La majoria dels entrevistats (65,1%) considera que l’Ajuntament informa puntualment i correctament sobre les actuacions que porta a terme davant del 18,4% que està en desacord amb aquesta afirmació. 
 
El grau de desacord augmenta a l’hora de valorar el grau en que l’Ajuntament té en compte les opinions dels ciutadans: un 31,3% està en desacord amb aquesta afirmació enfront del 38,8% que sí que confirma aquesta frase. Cal dir però que en relació al 2010 s’ha capgirat la situació, ja que llavors eren majoria els que opinaven que l’Ajuntament no té en compte les opinions dels ciutadans.
 
El 37,2% dels entrevistats està molt o bastant d’acord amb que Sant Boi té en marxa molts projectes importants per la millora de la ciutat enfront del 13% que creu que no és cert. Respecte el 2010 s’observa que ha baixat el grau d’acord amb aquesta afirmació (2010: 44,2%). Augmenta espectacularment la proporció de persones que no hi estan ni d’acord ni en desacord, que passa del 9,5% al 46,9%.
 
Quant a la credibilitat de l’Ajuntament, augmenta lleugerament. Si el 2010 la credibilitat entre els ciutadans era del 37,5%, enguany és del 42,2%. Cal dir però que baixa la proporció d’enquestats que estan “molt d’acord” amb que l’Ajuntament els mereix molta credibilitat. Augmenta de manera important el nombre de persones que no hi estan ni d’acord ni en desacord.
 
A l’hora de resoldre determinats problemes, la immensa majoria, gairebé 3 de cada 4 ciutadans, consideren que l’Ajuntament els ha donat una resposta adequada davant del 9,5% que no està d’acord amb l’afirmació.
 
 
MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL
 
El Butlletí Municipal Viure Sant Boi es manté com el mitjà més esmentat per informar-se de l’actualitat del municipi (91,5%) amb diferència, seguit a distància per la web municipal (21,3%) i el contacte amb la gent (13,2%). En canvi baixa de manera notable el nombre de respostes de persones que s’informen per altres diaris, que es queden en un testimonial 2% (el 2010 era el 7,2%). 
 
De manera suggerida es demana als entrevistats que diguin si coneixen una sèrie de mitjans locals i, en cas de que així sigui, quin ús en fan dels mateixos.
El butlletí Viure Sant Boi és conegut per gairebé tots els entrevistats (97,8%) i també és llegit habitualment per la gran majoria d’entrevistats (70,7%). El coneixement de Ràdio Sant Boi també és majoritari (78,8%) tot i que la freqüència d’ús habitual és molt menor (4,8%).

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se